Podmínky účasti na seminářích a pobytech

I. Přihlášení a úhrada seminářů

1. Přihlášení na seminář

Pokud máte zájem o účast na živém semináři, přihlaste se, prosím, skrze přihlašovací objednávkový formulář uvedený na příslušné stránce. Na základě toho Vám budou na Váš e-mail zaslány podklady k platbě a další informace.

2. Úhrada seminářů

Přihláška na seminář je platná a Vaše místo je rezervováno po uhrazení celé částky semináře převodem na účet (částka a účet budou specifikovány v e-mailu). Do té doby je Vaše místo pouze registrováno a pokud se kapacita dané akce naplní mezi Vaším přihlášením prostřednictvím e-mailu a připsáním zálohy na náš účet, bude Vám záloha vrácena v plné výši, nebo se dohodneme na Vaší účasti v jiném termínu či na jiném semináři. Počet účastníků je omezen, proto prosíme o včasné zaregistrování.

Při platbě, prosím, uveďte do textové zprávy název, datum a místo semináře a jméno a příjmení přihlášeného.

 

 II. Storno podmínky úhrady seminářů

1. Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se semináře, na který jste přihlášeni, nemůžete zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce. Uhrazený poplatek je pak převeden na náhradníka.

Pokud chcete zrušit svou účast na semináři, je nutné to provést zasláním e-mailu na adresu organizátora. Storno poplatky vychází z podmínek spojených s ubytovacím zařízením, kde je nutné doplatit v případě zrušení pobytu. Storno poplatek z kurzovného  je stanoven následovně:

 

zrušení účasti  storno poplatek
30 a více kalendářních dní před konáním semináře 50%
méně než 30 dní před konáním semináře 80%

14 a méně kalendářních dní před konáním semináře

100 %

Můžete za sebe zajistit náhradníka. V tomto případě se strhává 400 Kč manipulační poplatek.

 2. Zrušení konání semináře z mé strany nebo díky vládním opatřením

Pokud by došlo ze závažných důvodů ke zrušení semináře z mé strany nebo díky vládním opatřením:

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který se stanoví, nebo

b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl seminář uhrazen.

 III. Zodpovědnost a podmínky účasti

Účastník nese plnou zodpovědnost za svoje duševní i fyzické zdraví a stejně tak i za své děti, jejich zdraví a bezpečnost.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za využití informací a úspěchy či neúspěchy plynoucí z účasti na semináři

Účast na semináři je dobrovolná. Účastnice/účastníci berou na vědomí, že seminář není  náhražkou za lékařskou ani psychoterapeutickou péčí a že se jej účastní na své vlastní riziko a odpovědnost. Semináře jsou formou osobního rozvoje.

Účastnice/účastník v průběhu celého semináře nese plnou odpovědnost za fyzické i duševní zdraví sebe, stejně tak i za své děti, jejich zdraví a bezpečnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost. Účastnice/účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Účastnice/účastník prohlašuje, že není v současné době pod vlivem žádných psychotropních, omamných a jiných návykových látek či alkoholických produktů, netrpí žádnou fyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad na průběh semináře (přímo či nepřímo) a není nijak zdravotně indisponován.

Semináře jsou formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. 

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

IV. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním přihlášky spolu s údaji v ní uvedenými dáváte souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví organizátora a Kateřiny venzarové. Vaše údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez Vašeho souhlasu a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádanému semináři, případně k dalším akcím. Pokud nechcete v budoucnu dostávat žádné další informace, uveďte to prosím do přihlášky, z odběru se můžete také odhlásit kdykoliv později.

Odesláním vyplněné přihlášky stvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami účasti na něm a že je akceptujete.

 

Těšíme se na setkání s vámi.

Kateřina Venzarová